Toimitusehdot

 

Asiakas hankkii käyttöoikeuden Tuotantosopimus ja palvelukuvaus-asiakirjan mukaiseen sovellukseen ja lisäksi sen käyttöönottoon liittyvät palvelut Tuotantosopimus ja palvelukuvaus-asiakirjan ja tämän asiakirjan mukaisin ehdoin.

Laskutus

Hinnat ja muut laskutustiedot on eritelty Tuotantosopimus ja palvelukuvaus-asiakirjassa.

 

Tuotantovarausmaksu


Miksi

Kun sovelluksen kehitys käynnistyy, syntyy heti kuluja, jotka katetaan tuotantovarausmaksulla. Nimiinne perustetaan Apple Developer tili ja Amazonin palvelimille perustetaan oma tila ja yhteys sovellukseen. Samalla allekirjoitetaan tuotantosopimus.

Mitä tapahtuu

Kun tuotantosopimus on allekirjoitettu ja tuotantovarausmaksu on maksettu, sovellusprojekti siirretään koodariryhmällemme. He kehittävät sovelluksen sovittujen kriteerien mukaisesti julkaisuun asti. Ennen julkaisua saatte vielä halutessanne testikäyttää sovellusta ja ehdottaa muutoksia. Pidätämme oikeuden käyttää alihankkijaa sovelluksen tuottamiseen.

 

Aikataulu

Toteutuksen aikataulu riippuu mm. ominaisuuksista ja räätälöinnin määrästä. Aikataulu käydään läpi yhteyshenkilön toimesta ennen tuotantovarausmaksua.

Julkaisu

Sovelluksen julkaisu tarkoittaa sen saattamista yleisön saataville Apple Storeen ja Google Play -kauppaan. Molemmat tahot tarkastavat sovelluksen, jotta se vastaa kunkin tahon laatukriteerit. Sovellus on yleisön ladattavissa 1-10 päivän kuluessa julkaisusta.

 

Apple Developer-tili

Apple vaatii uuden tilin perustamisen jokaiselle sovellukselle. Tällä sopimuksella annatte oikeuden Wallasvaara Engage Oy:lle sopia puolestanne Apple Developer-ohjelmaan liittymisestä.

Immateriaalioikeudet

Väärinkäytösten estämiseksi Apple ja Google vaativat perustellusti, että meillä on kirjallinen lupa käyttää teidän tekijänoikeuksien alaista materiaalia apeissa. Tämä tarkoittaa nimeä, logoa, ilmettä, tuotemerkkejä, verkkosivunne sisältöä ja kumppaneittenne sisältöä siten kuin se esiintyy teidän markkinointimateriaaleissanne. 

Lupa annetaan erillisellä allekirjoitetulla liitteellä "Permission to use intellectual property".

 

Viivästyminen

Vastuu viivästyksestä määräytyy IT2018 YSE –ehtojen mukaisesti taikka kulloiseenkin palveluun mahdollisesti sovellettavien erityisehtojen mukaisesti. Pyrimme noudattamaan sovittuja toimitusaikoja. Mikäli havaitsemme, että toimitus tulee viivästymään vahvistetun tilauksen mukaisesta toimitusajasta, ilmoitamme tästä teille viipymättä kirjallisesti ja ilmoitamme uuden aikataulun.

 

Aloitusmaksu ja kuukausilasku


Miksi

Loput aloitusmaksusta peritään sovelluksen julkaisun yhteydessä, ja kuukausilaskutus käynnistyy, jos olet valinnut aktiivisen jatkuvan tai passiivisen tilauksen. Julkaisun jälkeen jokainen asennettu sovellus käyttäjien puhelimiin keskustelee Amazonin palvelimien kanssa. Yhteyshenkilön tukipalvelut eivät aiheuta lisäkuluja, mikäli sovellus on jatkuvalla tilauksella.

Miten

Laskujen koot, toimitustavat ja eräpäivät on esitetty liitteessä 1. Sovellettava viivästyskorko on korkolain mukainen. Pidätämme oikeuden perustellusta syystä tarkistaa kuukausilaskutuksen kokoa vuosittain.

 

Client Console


Client Console on asiakasportaalimme, jossa voi reaaliaikaisesti tehdä sovelluksen sisällönhallintaa.

Kuka voi tehdä ja mitä

Henkilöt, kenelle perustetaan tilit Client Consoleen, eritellään Tuotantosopimus ja palvelukuvaus-asiakirjassa Client Console-oikeuksineen.

Liitetyt tilit ja niiden valtuudet voivat muuttua palveluiden kehittyessä. Mikäli teillä on ongelmia sisäänkirjautumisen kanssa, voitte olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Asiakastuki

Client Consolen oikeasta alakulmasta löytyy chattipalvelu, josta voitte pyytää apua kaikkiin pulmiinne. Yhteyshenkilömme on myös käytettävissänne ilman lisäkuluja. Ellei asiakaspalvelumme ole parasta mitä olette ikinä saaneet, pyydämme välitöntä palautetta, jotta voimme kehittää sitä yhä paremmaksi.

 

Jatko-toimenpiteet


Lisäominaisuudet

Sovelluksen kehitys jatkuu halutessanne lisäominaisuuksilla. Näiden toteutus, aikataulu ja kustannukset riippuvat ominaisuuksien sisällöstä ja työmäärästä, ja sovitaan yhteyshenkilömme kanssa. Lisäominaisuuksien luonteesta riippuen voi kertakustannusten lisäksi syntyä pieni lisä kuukausilaskutukseen. Tiedossa olevat jatko-toimenpiteet mahdollisine tarkempine tietoineen on kirjattu Tuotantosopimus ja palvelukuvaus-asiakirjaan.

 

Aikataulut

Lisäominaisuuksien kehitys kestää 2+ viikkoa, ominaisuudesta riippuen. Yhteyshenkilömme antaa tarkemman arvion aikataulusta.

 

Sopimuksen päättäminen


Mikäli sovellus halutaan poistaa tai siirtää lepotilaan, pitää tästä tehdä kirjallinen ilmoitus kuukauden irtisanomisajalla.

 

Mitä maksaa

Passiivisen lisenssin hinta (alk ja alv 0) on 20€ kuukaudessa, jossa irtisanomisaika on yksi kuukausi. Sovelluksen lopetus katkaisee kustannukset.

 

Passiivinen lisenssi ja poistettu sovellus

Lepotilassa oleva sovellus (passiivinen lisenssi) säilyttää yhteyden palvelimiimme, mutta osa ominaisuuksista lakkaa toimimasta. Sovellusta avattaessa käyttäjälle ilmestyy lepotila-viesti, joka on räätälöitävissä toiveenne mukaan. Mikäli sovellus halutaan myöhemmin aktivoida, riittää, että lisenssin nostaa aktiiviseksi.

Poistetun sovelluksen yhteys palvelimiimme katkaistaan ja käyttäjille ilmestyy sovellukseen viesti, että sovellus on lopetettu ja sen voi poistaa. Sovellus poistuu myös Apple Storen ja Google Play -kauppojen valikoimista. Mikäli sovellus tämän jälkeen halutaan julkaista uudelleen, muodostuvat perustamiskulut uudelleen.

 

Sopimuksen ehdot


Sopijapuolten sopimussuhteeseen sovelletaan tässä mainittujen ehtojen lisäksi kulloinkin kyseessä olevan palvelun osalta soveltuvin osin, IT2018 EAP, IT2018 ETP ja IT2018 YSE –ehtoja, ellei tässä sopimuksessa ole erikseen toisin mainittu. 

Sopijapuolten sopimussuhteessa noudatetaan ensisijaisesti tätä sopimusta ja tämän jälkeen sopimuksen liitteitä numeroinnin mukaisessa etusijajärjestyksessä.

 

1                              Toimittajan tuotantosopimus ja palvelukuvaus

2                              Tietosuojaliite henkilötietojen käsittelystä

3                              IT2018 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista

4                              IT2018 ETP – Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

5                              IT2018 YSE – yleiset sopimusehdot

 

 

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen myötävaikuttamaan Palvelujen tuottamiseen. Asiakas on velvollinen antamaan Toimittajalle Palvelujen tuottamiseen tarvittavat oikeat ja riittävät tiedot viipymättä sen jälkeen, kun Asiakas ja Toimittaja ovat sopineet Palvelujen toimittamisesta.

Asiakas on lisäksi velvollinen antamaan Toimittajalle kaiken sellaisen tiedon, millä voi olla vaikutusta tuotettavaan Palveluun. Asiakas vastaa antamistaan ohjeista ja tiedoista sekä niiden perusteella tuotettujen Palvelujen sopimuksenmukaisuudesta. Asiakas vastaa myös siitä, että Asiakkaalla on ollut oikeus mahdollisten henkilötietojen luovuttamiseen Toimittajalle.

Mikäli Asiakas viivästyy vastuulleen kuuluvan tehtävän suorittamisessa siten, ettei Toimittaja voi jatkaa omaa sopimuksen mukaisesta suoritustaan tai Palvelun tuottamista, on Toimittajalla aina oikeus laskuttaa tekemänsä työt toteutuneen työmäärän mukaisesti.

Emme vastaa Asiakkaan tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta eikä Asiakkaan sovellusta käyttäen tallentaman aineiston lainmukaisuudesta.

Asiakas ei saa siirtää tätä sopimusta tai tästä sopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvoitteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan kirjallista suostumusta.

 

Tietosuojaperiaatteet

Palvelun käyttöön liittyvän henkilötietojen käsittelyn ehdot ja periaatteet on kuvattu liitteessä 2

 

Sopimuksen muutokset

Kaikki muutokset tähän sopimukseen ja/tai sen liitteisiin on tehtävä kirjallisesti.

 

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

Mikäli Sopijapuoli on tahallisesti tai törkeän huolimattomasti rikkonut tätä sopimusta eikä ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan korjannut rikkomusta ja korvannut mahdollisesti aiheuttamaansa vahinkoa, toisella Sopijapuolella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään heti.

Irtisanomisesta ja purkamisesta on ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle kirjallisesti.

 

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopijapuolten väliset tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan Sopijapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välimieslautasääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely toimitetaan Turussa. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Rahamääräistä saatavaa koskeva vaatimus voidaan kuitenkin ratkaista myös vastaajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa, jos vastaaja ei kiistä maksuvelvoitettaan.